header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षण (शिक्षणाधिकारी) विभाग अतंर्गत कामकाज व योजनांची माहीती :
१) शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारी व सुची मान्यता २) शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी वैयक्तीक नेमणुक मान्यता ३) माध्यमिक व उच्चमाध्यामिक कामकाज पडताळणी ४) अतिरीक्त शिक्षक - शिक्षकेत्तर, अतिरिक्त समोयोजन ५) माध्यमिक शाळा सहल, बालचित्रकला स्पर्धा ६) कायम विनाअनुदानीत शांळात उच्चमाध्यमिक परवानगी प्रस्ताव ७) शिक्षक - शिक्षकेत्तर तक्रारी - चौकशी / कोर्ट केसेस ८) शिक्षक - शिक्षकेत्तर सेवा जेष्ठता यादी ९) माध्यमिक, पुर्व माध्यमिक, माजी सैनिक , शिष्यवृत्ती टंचाई १०) इबीसी सवलत, राजीव गांधी सुरक्षा योजना ११) अल्पसंख्यांकांसाठी शासन मान्यता प्रस्ताव १२) मराठी / इंग्रजी लघुलेखन व टंकलेखन वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षा घेणे. १३) गुणवत्ता विकास कार्यक्रम १४) शैक्षणीक सवलत/ पुस्तक पेढी १५) नवोदय परिक्षा १६)माध्य. शाळांना / अंशताह अनुदानावर आलेल्या शांळांना वेतनोत्तर अनुदान देणे. १७) माध्य. शाळेत शिक्षण घेणार्‍या विद्याथ्र्यांचे नावात/ जातीत/ आडनावातील बदलास मान्यता देणे. १८) माध्य. शाळेत विज्ञान प्रदर्शनांचे आयोजन करणे. १९) माध्य. शाळा तपासणी करणे ० ते ३० टक्के निकालांच्या आतील शाळांचे सुक्ष्म निरिक्षण करणे. २०) विविध शैक्षणीक संघटनेच्या सभा आयोजीत करुन त्यांचे तक्रारींचे निराकरण करणे.

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.