header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
अर्थ विभाग
जिल्हा परिषद जळगाव महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. लेखांसंहिता १९६८ मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार कर्तव्य व कामे. अर्थ विभागात आस्थापना , अर्थसंकल्पीय अंदाज, बाह्य लेखा, भ.नि.नि. शाखेमार्फत कार्यालयीन कामकाज करण्यात येते.
कर्तव्य व कामे १) जि. प. च्या वतीने शासनाकडील सर्व निधी जिल्हानिधीत जमा करणे व या रकमांचे वितरण तथा खर्चाचा हिशोब ठेवणे व हिशोबांचे संकलन करणे. २) जि. प. शी संबंधीत हिशोबांच्या व इतर तत्सम बाबी यांच्या बाबतीत प्राथमिक तपासणी करणे व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणुन कामकाज करणे. ३) लेखा व अर्थसंकल्पीय अंदाज वित्तीय नियमांची अमंलबजावणी करतांना वित्तीय सल्लागार व वित्त विभागाचा विभागाध्यक्ष म्हणुन कामकाज करणे. ४) जि. प. च्या सर्व आर्थीक व्यवहारांच्या संबंधीत त्या-त्या वेळी अंमलात आलेल्या नियमांचे व आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी पार पाडणे. ५) जिल्हा परिषद भ.नि.नि. संदर्भात हिशोब ठेवणे, पेन्शन गटविमा योजना इ. मान्यता देणे ६) जिल्हा परिषद मधील लेका संवर्गातील कर्मचार्‍यांचे सेवा विषयक बाबी हाताळणे व अंतीम निर्णयास्तव सादर करणे. ७) जिल्हा परिषद अर्थ संकल्प व शासकीय अर्थ संकल्पांबाबत अंमलबजावणी करणे. तसेच आक्षेपार्ह बाबतीत संपुर्ण तपशील व अक्षेपांचा तपशील कारणे नमुद करुन संक्षीप्त ज्ञापन तयार करुन मा.मु.का.अ. व मा.अध्यक्ष यांचे मार्फत स्थायी समितीकडे निर्णयार्थ सादर करणे.

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.