header image

 जि. प. विभाग
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 शासकिय संकेतस्थळे
 जिल्हा बदली प्रस्ताव
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
सामान्य प्रशासन विभाग
कामकाजाचा तपशिल
 1) जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे, स्थायी समितीचे गटविकास अधिकारी यांचे आस्थापना विषयक व वेतन-भत्ते विषयक कामकाज. 2 ) कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधिक्षक , वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक वर्गीय) कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक वर्गीय), लघुलेखक (उ.श्रे.),लघुलेखक (नि.श्रे.), लघुटंकलेखक, विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी),सांख्यिकी सहाय्यक, वहानचालक, परिचर वर्ग-४ या संवर्गांची जिल्हा परिषद स्तरावरील आस्थापनाविषयक व निवृत्ती वेतनाचे लाभ देणेविषयीचे कामकाज. 3 ) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा, निवासस्थान वाटप,वार्षीक प्रशासन अहवाल, लोकशाही दिन, पेन्शन अदालत, ग्रामस्थ दिन, भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडील तक्रारी प्रकारण 4 )  वेतन व भत्ते रकमेसाठीचे अंदाजपत्रक पाठविणे व प्राप्त होणारी तरतुद वितरीत करणे,खर्चाचा ताळमेळ, जाहिर निविदा प्रसिद्धीसाठी वर्तमान पत्राचे रोस्टर, कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे, जि.प. सभागृह वितरण, गट बचत जोड विमा योजना, संबंधित वाहनाविषयक कामकाज,आस्थापनाविषयक सर्वसाधारण शासन आदेशाचे वितरण, कार्यालयाची वार्षीक तपासणी इ. कामकाज.

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.