header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
लघुसिंचन विभाग जिल्हा परिषद, जळगाव अंर्तगत योजनांचा तपशिल
 1) कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या बिलास मंजुरी देणे.. 2) विशेष दुरुस्ती/सर्व साधारण दुरुस्ती/ वित्त आयोग/पुरहानी दुरुस्ती/ आमदार निधी/ खासदार निधी/तिर्थक्षेत्र विकास/ डोंगर विकास, खान्देश विकास पॅकेज अंर्तगत विकास कामे. 3) आश्वाशित रोजगार/ जवाहर रोजगार योजना/ रोजगार हमी योजना मधील कामांना तांत्रिक मंजुरी देणे. 4) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती जनतेस उपलब्ध करुण देणे. 5) शाखा अभियंता/ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक यांची आस्थापना. 6) गावांतील पाझर तलाव/ गांव तलाव/ साठवण बंधारे/ को. प. बंधारे इत्यादीच्या कामांस तांत्रीक मान्यता/ प्रशासकीय मान्यता देणे. 7) पझार तलावासाठी संपादीत केल्या जमिनीचा मोबदला बाबत कामकाज करणे. 8) ० ते १०० हेक्टर पर्यंतच्या जलसंधारणेच्या कामांस तांत्रीक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता देणे.

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.