header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
ग्रामपंचायत विभागाकडेस असलेल्या कामकाजाचा थोडक्यात तपशिल
                    मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करणे, ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी(ग्रां.प.)यांचे आस्थापना विषयक जि. प. स्तरांवरील सर्व कामे, ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना आकृतीबंधाप्रमाणे सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे,कंत्राटी ग्रामसेवक भरती संबंधी कार्यवाही करणे, त्यांना तीन वर्षानंतर नियमीत ग्रामसेवक पदावर सामावुन घेणे. कंत्राटी ग्रामसेवक वेतनासंबंधीचे अनुदान गट पातळीवर वितरीत करणे, खर्चाचे ताळमेळ घेण्याचे कामकाज करणे,सरपंच व सदस्य यांना पंचायत राज प्रशिक्षण देणे,ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे, ग्रामसेवक संवर्गाची पेन्शनविषयक कामे करणे इत्यादी.
                 जिल्हाग्राम विकास निधी, यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना, महाराष्ट्र् ग्रामीण रोजगार हमी योजना, बारावा वित्त आयोग, तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्वरीत वैधानिक विकास योजना, मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमिन महसुलीवरील उपकर व अनुदान व्यवसाय कर अनुदान गौण खनिज, जकात कर अनुदान, ग्रामपंचायत कर्मचारी किमान वेतन, सरपंच व सदस्य मानधन व बैठक भत्ता अनुदान वितरीत करणे, रस्त्यावरील ग्रामपंचायतीचे १०० % विज देयके/ पेयजल योजनेतील कामे, अल्पबचत अनुदान. संत गाड्गेबाबा ग्राम स्वछता अभियान, संपुर्ण स्वछता अभियान, राज्यकृती आराखडा, ग्रामपंचायतींचा वार्षीक प्रशासन अहवाल तयार करणे, गांव १०० % हगणदारी मुक्त करणे संबंधी कार्यवाही करणे.
                ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामस्थांच्या तक्रारी अर्जावर कार्यवाही करणे, उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा यांच्या कडुन प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या लेखा परिक्षण अहवाला नुसार योग्य ती कार्यवाही करणे, तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी.

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.