header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे

 ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडे असलेल्या कामकाजाचा तपशिल :
                             भारत निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत महाजल योजना, वेंâद्र पुरस्कृत-वर्धित वेग योजना, दुषीत पाणी पुरवठा योजना राबविणे. आमदार, स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदार, स्था. वि. का. व डोंगरी विकास कार्यक्रम अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबविणे. पाणी टंचाई अंतर्गत विंधन विहीरी, नलीका कुप, तात्पुरत्या पाणी योजना राबविणे सामुहिक पाणी पूरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती करणे.
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.