जिल्हा परिषद जळगाव

ई-निविदा व दरपत्रके

कृषी विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1कृषी विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, कृषी विभाग 15/08/2022डाउनलोड
2अंमलबजावणी ही डीबीटी प्रणालीने केल्या जाते निरंकडाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1पशुसंवर्धन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022डाउनलोड
2शासन दरकरारा नुसार औषध खरेदी करण्यात येते. तसेच लस पुरवठा हा शासनामार्फत करण्यात येते. त्यामुळे यांत ई टेंडर करणे व दरपत्रके यांचा समावेश होत नाही.निरंकडाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सामान्य प्रशासन विभागाद्वारा प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या कामांचे बाबतीत ई-टेंडर करणे अथवा दरपत्रके मागविणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येते.निरंकडाउनलोड
2सामान्य प्रशासन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस29/08/2022डाउनलोड
महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करणेबाबत प्रस्ताव सदर करणेकामी फेरनिविदा जाहिरात०९/०२/२०२४डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जनजागृतीसाठी बॅनर छपाई करणे बाबत स्थनिक बाजारपेठेतून दरपत्रके मागविण्या बाबत०१/०३/२०२४डाउनलोड
2राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत HP All in One संगणकांना SSD खरेदी करणे बाबत दरपत्रक मागणी जाहिरात०१/०३/२०२४डाउनलोड
3राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षय रुग्ण नोंद अंतर्गत रजिस्टर छपाई करणे बाबत स्थनिक बाजारपेठेतून दरपत्रके मागविण्या बाबत२८/०२/२०२४डाउनलोड
4राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मेडिकल मोबाईल युनिट सुरु करणे साठी भाडेतत्वावर वाहन लावणे बाबत नोटीस/जाहिरात१४/०२/२०२४डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1शिक्षण विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022डाउनलोड
2सन 2020-2021 व 2021-2022 या आर्थिक वर्षात या विभागात ई-डेन्डर प्रक्रिया करण्यात आलेली नाहीडाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_72_2023_24०७/०३/२०२४डाउनलोड
2ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_73_2023_24०७/०३/२०२४डाउनलोड
3ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_74_2023_24०७/०३/२०२४डाउनलोड
4काम वाटप समिती सभा, बांधकाम विभाग दि. ०६/०३/२०२४०५/०३/२०२४डाउनलोड
5ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_71_2024२४/०२/२०२४डाउनलोड
6ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_66_2024२२/०२/२०२४डाउनलोड
7ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_67_2024२२/०२/२०२४डाउनलोड
8ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_68_2024२२/०२/२०२४डाउनलोड
9ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_69_2024२२/०२/२०२४डाउनलोड
10ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_52_2023_24३०/०१/२०२४डाउनलोड
11ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_59_2023_24३०/०१/२०२४डाउनलोड
12ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_60_2023_24३०/०१/२०२४डाउनलोड
13ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_61_2023_24३०/०१/२०२४डाउनलोड
14ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_58_2023_24१९/०१/२०२४डाउनलोड
15ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_58A_2023_24१९/०१/२०२४डाउनलोड
16ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_53_2023_24०२/०१/२०२४डाउनलोड
17ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_54_2023_24०२/०१/२०२४डाउनलोड
18ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_55_2023_24०२/०१/२०२४डाउनलोड
19ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_47_2023_24१८/१२/२०२३डाउनलोड
20ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_48_2023_24१८/१२/२०२३डाउनलोड
21ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_49_2023_24१८/१२/२०२३डाउनलोड
22ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_40_2023_24_6th_Call१८/१२/२०२३डाउनलोड
23ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_46_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३डाउनलोड
24ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_50_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३डाउनलोड
25ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_51_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३डाउनलोड
26ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_23०८/१२/२०२३डाउनलोड
27ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_46०८/१२/२०२३डाउनलोड
28ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_50०८/१२/२०२३डाउनलोड
29ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_51०८/१२/२०२३डाउनलोड
30काम वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक१५/०६/२०२३डाउनलोड
31बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जळगांव अंतर्गत प्रसिध्द होणारी विकास कामे खालील दिलेल्या संकेतस्थळावरुन पहाता व सादर करता येवु शकतात http://mahatenders.gov.in-डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्राम पंचायत विभागाच्या योजना ह्या केंद्र व राज्य तसेच जिल्हा नियोजन समिती द्वारा पुरस्कृत आहेत.त्यांची अंमलबजावणी ही बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जळगाव, संबधीत ग्राम पंचायत तसेच कार्यकारी विभागामार्फत होत असल्याने विभागाद्वारा प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या कामांचे बाबतीत ई-टेंडर करणे अथवा आर्थीक स्वरुपात लाभ देणे बाब ही या कार्यालयाचे कार्यकक्षेत समाविष्ठ होत नाही. निरंकडाउनलोड
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1राज्यस्तरीय आवास योजनेच्या कार्यक्रमासाठी केटरिंग सर्व्हिसेसच्या इंपॅनेलमेंटची निविदा३०/०१/२०२४डाउनलोड



जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.