जिल्हा परिषद जळगाव

कृषी विभाग

कृषि विकास, व अन्न्य धान्याचे नगदी पिकांचे उत्पादन  वाढविणे , आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती विकास करणे ,तालुका स्तरावर कृषि अधिकारी ,विस्तार अधिकारी,(कृषि) ,जिल्हा परिषदेकडे कृषि विषयक योजना ग्रामसेवकामार्फत  गावपातळीवर शेतकऱ्यां पर्यन्त पोहचविणे. कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे व कोरडवाहू  तसेच बागायत क्षेत्रातील शेती उत्पादनात वाढ करणे . बियाणे, खते किटकनाशके बाबत गुणवत्ता नियंत्रण विषयक  कामकाज करणे, अल्पभूधारक, बहुभुधारक, अनु.जाती/जमाती, महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर फवारणी स्प्रेपंप, सिंचनासाठी पाईप, इले. मोटार/ऑईल इंजीन, नांगर इत्यादी  औजारे वाटप करणे, अनु.जाती व अनु. जमातीच्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर विहीर, एचडीपीई पाईप इ. घटकांचा  लाभ देणे, बायोगॅस सयत्र बांधुन वापर करणाऱ्या सर्व पात्र  लाभार्थींना केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा लाभ देणे.

कृषी विभाग सर्वसाधारण तपशिल

कृषि विभागाच्या कामाचे विस्तृत स्वरुप

कृषि विकास, व अन्न्य धान्याचे नगदी पिकांचे उत्पादन  वाढविणे , आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती विकास करणे ,तालुका स्तरावर कृषि अधिकारी ,विस्तार अधिकारी,(कृषि) ,जिल्हा परिषदेकडे कृषि विषयक योजना ग्रामसेवकामार्फत  गावपातळीवर शेतकऱ्यां पर्यन्त पोहचविणे. कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे व कोरडवाहू  तसेच बागायत क्षेत्रातील शेती उत्पादनात वाढ करणे . बियाणे, खते किटकनाशके बाबत गुणवत्ता नियंत्रण विषयक  कामकाज करणे, अल्पभूधारक, बहुभुधारक, अनु.जाती/जमाती, महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर फवारणी स्प्रेपंप, सिंचनासाठी पाईप, इले. मोटार/ऑईल इंजीन, नांगर इत्यादी  औजारे वाटप करणे, अनु.जाती व अनु. जमातीच्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर विहीर, एचडीपीई पाईप इ. घटकांचा  लाभ देणे, बायोगॅस सयत्र बांधुन वापर करणाऱ्या सर्व पात्र  लाभार्थींना केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा लाभ देणे.

  • एकुण भोगोलिक क्षेत्रफ़ळ —   11,76,000 हेक्टर
  • एकुण तालुके संख्या —   15
  • एकुण गावे संख्या  —   1503
  • एकुण ग्रामपंचायत संख्या  —   1149
  • एकुण लागवडीलायक क्षेत्रफ़ळ —   08,96,000 हेक्टर
  • खरीप हंगामातील पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र(21-22) —   07,66,877 हेक्टर
  • रब्बी हंगामातील पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र(21-22) —   02,02,096 हेक्टर
  • उन्हाळी हंगामातील पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र(21-22) — 15,168 हेक्टर
  • वार्षिक सर्वसाधारण पर्जन्यमान —   70 मी.मी.
  • एकुण खातेदार संख्या (कृषि गणना 15-16) —   04,78,904

(पी.एम.किसान नुसार 8-अ प्रमाणे -6,91,979)

कृषी विभाग कार्यालयीन रचना http://office_design_image
कृषी विभाग पदांचा तपशील
अ.क्र.संवर्ग मंजुर पदेभरलेली पदे
1कृषि अधिकारी2722
2विस्तार अधिकारी(कृषि)4031
3एकुण6753
विविध शासकीय योजनांची माहिती
अ.क्र. योजनेचे नांव उद्देश आवश्यक कागदपत्रे अधिक माहिती
1डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना(विघयो)अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.1)ऑनलाईन अर्ज (www.mahadbtmahait.gov.in),. 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रां बाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) . 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते पुस्तक 7) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे ú कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 8) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला. 9) रेशनकार्ड झेरॉक्स 10) ग्रामसभा ठराव. डाउनलोड
2बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत (टिएसपी) /क्षेत्राबाहेरील(ओटिएसपी)अनुसुचित जमातीतील उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.1)ऑनलाईन अर्ज (www.mahadbtmahait.gov.in) 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रांबाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जमातीचा जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते 7) वैयक्तिक वन हक्क पटटेधारक असल्यास वनपटेधारक सक्षम प्राधिकारी दाखला. 8) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे ú कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 9) ) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला 10) रेशनकार्ड झेरॉक्स 11) ग्रामसभा ठराव. डाउनलोड
3राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाअनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीतील शेतक-यांना उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.1)ऑनलाईन अर्ज ((www.mahadbtmahait.gov.in),) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मार्फत. 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रांबाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जाती/ अनु.जमातीचा जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते. 7) वैयक्तिक वन हक्क पटटेधारक असल्यास प्रथम प्राधान्य. 8) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 9) ) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला. 10) रेशनकार्ड झेरॉक्स 11) ग्रामसभा ठराव. डाउनलोड
4नविन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमग्रामीण भागातील लाभार्थीना अनुदानावर बायोगॅसचा लाभ देवुन पर्यावरण रक्षण तथा ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्य संवर्धनास सहाय्य.1) लाभार्थ्याचा मागणी अर्ज 2) अनुदान पावती व जागा उपलब्धते बाबत पुरावा ( 7/12, 8 अ किंवा ग्रा.से. दाखला, ग्रा.पं.ठराव) 3) आधारकार्ड 4) आधारलिंक बँक खाते 5) 1 मे 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याचा ग्रामसेवक दाख्रला डाउनलोड
5जिल्हा परिषद सेस फंड योजनाजिल्हयातील सर्व शेतक-यांना शेती विषयक औजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन शेतीत यात्रिंकीकरण वाढवणे व अनुषंगिक नाविण्यपुर्ण बाबींच्या योजना राबविणे .1)शेतक-यांचा मागणी अर्ज, 2) चालु वर्षाचा खाते उतारा,व 7/12 उतारा. (एच.डी.पी.ई.पाईप साठी 7/12 उता-यावर विहिर व इले.मेाटर नोंद, पल्टीनांगर व रोटाव्हेटरसाठी ट्रक्टर असलेबाबत आर.सी.बुक साक्षांकित प्रत व विद्युत पंपसंचासाठी पाण्याचा स्त्रेात व विद्युत जोडणी असणे आवश्यक आहे.) 3) आधारकार्ड 4) आधारलिंक बँक खाते . 5) 1 मे 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याचा ग्रामसेवक दाख्रला डाउनलोड
ई-निविदा व दरपत्रके
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1कृषी विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, कृषी विभाग 15/08/2022 डाउनलोड
2अंमलबजावणी ही डीबीटी प्रणालीने केल्या जाते निरंक डाउनलोड
पदभरती व जाहिरात
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंक डाउनलोड
विभागाने निर्गमित केलेले आदेश
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
2पुढील २४ ते ३० महिन्यात सेवा निवृत्त होणारे कर्मचारी यांची यादी०२/०१२०२३ डाउनलोड
3५०/५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी यांच्या बाबत पुनर्विलोकन आदेश,२०/०४/२०२२ डाउनलोड
4१० वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी यांच्या बाबत आश्वाशित प्रगती योजनेखाली पहिला लाभ मंजुरी आदेश.२०/०४/२०२२ डाउनलोड
5श्री. अर्जुन सीताराम पाचवणे यांची पेन्शन पेमेंट ऑर्डर.१७/०५/२०२२ डाउनलोड
विभागाशी संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेश
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1बायोगॅस तांत्रिक, प्रशासकिय मंजूरी आदेश२०/०४/२०२२ डाउनलोड
2जिल्हा परिषदांकडील कृषी अधिकारी गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ)(राजपत्रित)या पदावर समावेशन. ११/०१/२०२१ डाउनलोड
3जिल्हा परिषदांकडील कृषी अधिकारी गट-क (तांत्रिक) या पदाचे रुपांतरण करून राज्य शासना कडील कृषी विभागात कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) या पद्नामाचा नवीन संवर्ग करून या संवर्गास राजपत्रित दर्जा प्रदान करण्याबाबत ११/१०/२०१८ डाउनलोड
4शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषगाने आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्या साठी विविध विभागातील महत्वाच्या सेवेशी निगडीत पदभरतीस मान्यता देणेबाबत १६/०५/२०१८ डाउनलोड
5सन २०२१-२२ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत नवनिर्मित पंचायत समित्यानकरिता सुधारित आकृती बंधानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पडे मंजूर करण्या बाबत.२२/०७/२०२१ डाउनलोड
6कृषी विभागाच्य जिल्हा परिषदेकडील पदंचा आढावा सुरक्षित आकृतीबंध ०९/०८/२०११ डाउनलोड
7सन २०२१-२२ मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्या बाबत २०/०७/२०२१ डाउनलोड
8नवनिर्मित पंचायत समित्यानकरिता सुधारित आकृती बंधानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पडे मंजूर करण्या बाबत.१४/१२/२०१० डाउनलोड
सेवा ज्येष्ठता सूची
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1विस्तार अधिकारी[कृषी]०५/०१/२०२४ डाउनलोड
2कृषी अधिकारी०५/०१/२०२४ डाउनलोड
3कृषी विभाग दिव्याग जेष्ठता यादी २०२२२३/०९/२०२२ डाउनलोड
सर्वसाधारण बदल्या
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
2विस्तार अधिकारी[कृषी]-अंतिम०२/०५/२०२३ डाउनलोड
3कृषी अधिकारी-अंतिम०२/०५/२०२३ डाउनलोड
न्यायलयीन प्रकरणे
अ.क्र. न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1उच्च न्यायालयीन प्रकरणे- निरंक२३/०९/२०२२ डाउनलोड
2जिल्हा न्यायालयीन प्रकरणे- निरंक२३/०९/२०२२ डाउनलोड
विषय समिती-सभा, अहवाल व इतिवृत्त
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1कृषी समिती१०/०२/२०२२२३/०२/२०२२ डाउनलोड
अर्जाचे नमुने व चेक लिस्ट
अ.क्र. शीर्षक अधिक माहिती
1कृषि विभाग मार्फ़त कोणतेही दाखले अथवा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी केल्या जात नाही. डाउनलोड
माहितीचा अधिकार
अ.क्र. जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे नाव जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे पदनाम, पत्ता दूरध्वनी ई-मेल अपील प्राधिकरी - नाव, पदनाम, पत्ता अधिक माहिती
1श्री.ज्ञानेश्वर शामराव पाटील [सहाय्यक माहिती अधिकारी]सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कृषि विभाग, जुनी इमारत, बळीराम पेठ जिल्हा परिषद जळगांव.0257-2237927adojalgaon@gmail.comकृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, जि.प.जळगांव डाउनलोड
2श्री.विजय दगु पवार [जन माहिती अधिकारी]जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), कृषि विभाग, जुनी इमारत, बळीराम पेठ जिल्हा परिषद जळगांव0257-2237927adojalgaon@gmail.comकृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, जि.प.जळगांव डाउनलोड
3श्री.वैभव दत्त्तात्रय शिंदे [अपिलीय अधिकारी]कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, जुनी इमारत, बळीराम पेठ जिल्हा परिषद जळगांव.0257-2237927adojalgaon@gmail.com डाउनलोड
ई-ऑफिस/ई-प्रशासन व महत्वाची संकेतस्थळे
अ.क्र. शीर्षक संकेतस्थळ
1Agricultural and Processed Food Export Development Authorityhttp://apeda.in/apedawebsite/
2Agri Tech Newshttp://agtechnews.com/
3Tractor News, Loans, Insurancehttp://tractorbuyersguide.in/
4Mobile Message for farmershttps://mkisan.gov.in/default.aspx
5Agriculture Jobshttp://www.indiaagronet.com/Agriculture-Jobs/
6कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय [MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE]http://agricoop.nic.in/
7Agriculture Insurancehttp://agriinsurance.com/
8Farmers Portalhttps://farmer.gov.in/
9Agriculture Retailershttp://agriretailers.com/
10Indian society of agribusiness professionalshttp://www.isapindia.org/
11Government portalhttps://www.india.gov.in/topics/agriculture
12Agri college newshttp://agricollegenews.com/
13Department of Fertilizershttp://www.fert.nic.in/
14Largest Rural Media Networkhttps://www.krishijagran.com/
15Agriculture Informationhttp://www.agriwatch.com/
उपक्रम, नाविन्यपूर्ण बाबी, यशोगाथा व पुरस्कार
अ.क्र. शीर्षक दिनांक अधिक माहिती
1लाभार्थी निवड प्रमाणपत्र वितरण२३/०९/२०२२ डाउनलोड
2डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना(विघयो) अंतर्गत पात्र शेतकरी लाभार्थीना नविन विहीर बांधणे या बाबीचा लाभ२३/०९/२०२२ डाउनलोड
3सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट- शेती२३/०९/२०२२ डाउनलोड
संपर्क

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.