जिल्हा परिषद जळगाव

बांधकाम विभाग

जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग हा विकास कामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या अंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा परिषदे मार्फत देणेत येणाऱ्या अनुदानातून नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, इमारती अंतर्गत शाळा बांधकामे, शासकीय इमारती व निवासस्थाने इमारती बांधकामे, तालीम इमारती, समाज मंदिर, सार्वजनिक वाचनालय, बहुउद्देशिय सभागृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारती व निवासस्थाने इत्यादी बांधकामांचा समावेश आहे.

बांधकाम विभाग सर्वसाधारण तपशिल

जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग हा विकास कामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या अंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा परिषदे मार्फत देणेत येणाऱ्या अनुदानातून नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, इमारती अंतर्गत शाळा बांधकामे, शासकीय इमारती व निवासस्थाने इमारती बांधकामे, तालीम इमारती, समाज मंदिर, सार्वजनिक वाचनालय, बहुउद्देशिय सभागृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारती व निवासस्थाने इत्यादी बांधकामांचा समावेश आहे.

जिल्हयातील एकुण 15 तालुक्यांसाठी जि.प.जळगांव मध्ये बांधकाम विभागाचे 1 विभाग व 8 उपविभाग कार्यरत आहेत.

बांधकाम विभागाच्या मुळ योजना खालील प्रमाणे
1] 3054 मार्ग व पुल (आदिवासी बिगर आदिवासी )
2] 3054 मार्ग व पुल रस्त्यंची देखभाल व दुरुस्ती

शासकीय इमारती देखभाल व दुरुस्ती इतर शासकीय विकास योजनंासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणुन विभाग काम पार पाडते या योजना खालील प्रमाणे
1) सार्वजनिक आरोग्य 2) पशुसंवर्धन 3) आमदार/खासदार निधि 4) गौण खनिज 5) ठक्कर बाप्पा योजना 6) मुलभुत सुविधा /नागरी
बांधकाम विभागांतर्गत एकूण रस्ते व लांबी

बांधकाम विभागाकडील कडील रस्ते व लांबी
अ.नं. पृष्ठभागा निहाय लांबी (कि.मी.) एकुण लांबी (कि.मी.)
रस्त्याची वर्गवारी डांबरी खडीचा अपृष्ठांकीत अस्तित्वात नसलेली लांबी
1 इतर जिल्हा मार्ग (इजिमा) 813.83 248.68 231.89 21.5 1315.9
2 ग्रामीण मार्ग (ग्रा.मा.) 1944.6 1859.7 2492.57 34.75 6331.6
एकुण 2758.4 2108.4 2724.46 56.25 7647.5
बांधकाम विभाग कार्यालयीन रचना http://office_design_image
बांधकाम विभाग पदांचा तपशील
अ.क्र.संवर्ग मंजुर पदेभरलेली पदे
1कनिष्ठ अभियंता8138
2स्थापत्य अभियात्रिकी सहाय्यक13075
3प्रमुख आरेखक00
4कनिष्ठ आरेखक40
5अनुरेखक(ड्रोईंग केडर)11
6वरिष्ठ यांत्रिकी00
7कनिष्ठ यांत्रिकी10
8तारतंत्री10
9जोडारी10
10मैलकामगार5151
11एकुण271165
विविध शासकीय योजनांची माहिती
अ.क्र. योजनेचे नांव उद्देश आवश्यक कागदपत्रे अधिक माहिती
1खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमसदरची योजना केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. मा. खासदार यांनी सुचविलेली स्थानिक गरजांवर आधारीत कामे हाती घेतली जातात. उदा.रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह शाळागृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामाचे अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी यांना सादरकेली जातात. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात. डाउनलोड
2महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनासदरची योजना राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आराखडयातील मंजूर नियमित रस्ते व खडीकरण करणे ही कामे प्राधान्याने होतात. स्थानिक मजूरांना रोजगार उपलब्ध करूनदिला जातेा. या योजनेची अंमलबजावणी पंचायत समिती मार्फत केली जाते. तालूका स्तरावर ग्रामसभेने सुचविलेली व पंचायत समितीने शिफारस केलेली कामे एकत्रित जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीने कामे मंजूर केली जातात. या योजनेअंतर्गत नांेदणीकृत मजूरांना मागणी नुसार किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन दिला जातो.स्मशानभूमी अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा अश्या गावा अंतर्गत व योजनाअंतर्गत व योजनाबाहय रस्त्यांचे मातीकाम, खडीकरण अश्या स्वरुपाची कामे या योजनेमध्ये हाती घेतली जातात.या योजनेअंतर्गत तालुकास्तरावर उपअभियंता यांचेकडून अंदाजपत्रके तयार करुन त्यांना गटविकास अधिकारी यांचेकडून प्रशासकिय मंजूरी दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येते. डाउनलोड
3आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमया योजने अंतर्गत मा. आमदार महोदयांनी सुचविलेली स्थानिक गरजांवर आधारीत लहान स्वरुपांची लोकोपयोगी कामे हाती घेतली जातात. उदा. रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह, शाळा गृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच, सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामांचे अंदाजपत्रक करुन जिल्हाधिकारीयांचेकडे सादर केले जाते. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात. डाउनलोड
4डोंगरी विकास कार्यक्रमसदरच्या योजने अंतर्गत संबंधीत तालुक्याचे मा.आमदार यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन समिती मार्फत कामे मंजूर करणेत येतात.यामध्ये रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह शाळा गृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच, सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामाचे अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी यांना सादर केली जातात. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात. डाउनलोड
5जि.प. इमारत बांधकाम दुरुस्ती / पुनर्जीविकरण कार्यक्रमशासकिय इमारत दुरुस्तीची कामे सन 1961 पूर्वी बांधलेल्या व शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या तसेच जि.प. स्व.मालकीच्या इमारतींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात.त्यासाठी मंजूर अनुदानाप्रमाणे आराखडा तयार करुन त्याला अधिक्षक अभियंता यांचेकडून जॉब नंबर, मंजूरी प्राप्त झाले नंतर कामे हाती घेतली जातात. डाउनलोड
6३०५४/5054 मार्ग व पूल डी.पी.डी.सी.शासन निर्णय 3 सप्टेंबर 2016 मधील मार्गदशक सुचना नुसार जिल्हा नियोजन समिती कडील आर्थिक तरतूदीचे मर्यादीत ग्रामीण रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरण पुल/मो-या बांधणे इत्यादी कामे हाती घेऊन पुर्ण करणेत येतात. डाउनलोड
7पंचायत समिती कार्यालय नविन बांधकामेया अंतर्गत पंचायत समिती कार्यालय प्रशासकिय इमारतींच्या नवीन बांधकामाकरीता शासन स्तरावर निधी उपलब्धता व प्रशासकिय मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर करण्यात येतात.मंजूरी अंतर्गत सदरची कामे हाती घेऊन बांधकाम पुर्ण करण्यात येते. डाउनलोड
8रस्ते दुरुस्ती व देखभालजिल्हा परिषद कडेस देखभाल व दुरुस्तीसाठी असलेल्या सर्व रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे या मध्ये रस्त्यांचे डांबरीकरण, डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण, देखभाल व खडीकरण, खडीच्या पृष्ठभागाचे नुतनीकरण, पूल व मो-यांची दुरुस्ती तसेच रस्त्यावरील खड्डे भरणे इत्यादी कामे या योजनेमार्फत हाती घेण्यात येतात.या कामांसाठी 3054 रस्ते , देखभाल व दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखाली कामे ग्रामविकास विभागाकडून मंजरू होवून त्याला अनुदान प्राप्त होते.त्यांचेकडून उपलब्ध होणा-या अनुदानातून दुरुस्ती व देखभालीची कामे हाती घेण्यात येतात. डाउनलोड
9आरोग्य विभागाकडील योजना (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्ती)जिल्हावार्षिक योजने अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे व विस्तारीकरण तसेच कंपौंडवॉल, परिसर सुधारणा, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात. अंदाजपत्रके जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांवयांचेकडे प्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात.प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदा कार्यवाही करुन कामे केली जातात. डाउनलोड
1015 वा वित्त आयोग राज्य स्तरग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद जळगांव कडून या योजनेतील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांअतर्गत ग्रामीण भागातील बांधकाम विकास कामांची कामे या अंतर्गत पुर्ण करण्यात येतात. डाउनलोड
1115 वा वित्त आयोग15वा वित्त आयोग योजनेअंतर्गत स्थानिक गरजांवर आधारीत उदा.शाळादुरूस्ती,स्मशान शेड दुरुस्ती, पाखाडया, कॉक्रिट गटारे बांधणे, रस्ता दुरुस्ती इत्यादी कामे केली जातात.जी कामे ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मलकीची आहेत व त्यांचेकडे ज्या कामांच्या नोंदी आहेत अशीच कामे हाती घेण्याचे निर्देश आहेत.या योजनेमधील कामे मा. जि.प. सदस्य यांनी सुचविलेली निकषाधिन कामे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडून मंजूर केली जातात. डाउनलोड
12तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायत विभागाकडून प्राप्त अंती तसेच ब वर्ग तिर्थक्षेत्रांना शासनस्तर प्रशासकीय मान्यता प्राप्ती अंती बांधकाम विभाग कामे हाती घेऊन करणेत येतात. डाउनलोड
13जि.पं. सेस योजना ग्रामीण रस्तेजिल्हा परिषद सेस या योजनेतुन रस्ते, मो-या, गटारेइत्यादी कामे हाती घेण्यात येतात.या योजनेची कामे जि.प. सदस्य यांनीसुचविलेली कामे मा. सभापती बांधकाम व मा. अध्यक्ष , जिल्हा परिषद यांचेशिफारशीनुसार कामे मंजूर होवुन , अनुदान जिल्हा उत्पन्नामधुन मंजूर होते.रक्कम रुपये 5.00 पर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता उपअभियंता यांजकडूनदेणेत येते.तसेच रुपये 5.00 लक्ष वरिल कामांना मा. कार्यकारी अभियंतायांजकडून तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता देणेत येते. डाउनलोड
14पशुसंवर्धन योजना (पशुसंवर्धन दवाखाना बांधकाम)जिल्हावार्षिक योजना व पशुवैद्यकिय दवाखाने मजबूतीकरण व बळकटीकरण योजनेअंतर्गतनवीन दवाखाने, कंपौड वॉल बांधकामे तसेच दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात.अंदाजपत्रके जिल्हा पशुसंवर्धनअधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचेकडेप्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात.प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदाकार्यवाही करुन कामे केली जातात. डाउनलोड
15गट ब- (रस्त्याचा दर्जा टिकविण्याची/सुधारण्याची कामे)या कार्यक्रमाला शासनाचे ग्राम विकास विभागाकडून मंजूरी देण्यात येते. रस्तेदुरुस्ती व परिरक्षण कार्यकमा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या किंमतीचाया गटाअंतर्गत रस्त्यांची विशेष दुरुस्ती/सुधारण, डांबरी नुतनीकरण, खडी नुतनीकरण, रुंदिकरण इत्यादि स्वरुपाचीकामे करण्यात येतात. गट बकार्यक्रम अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यातयेतो. डाउनलोड
16गट क- (विशिष्ठ प्रयोजनाची कामे )या कार्यक्रमाला शासनाचे ग्राम विकास विभागाकडून मंजूरी देण्यात येते. अपघात प्रवण क्षेत्राची सुधारणा, अभियांत्रिकीसुधारणा, कमकुवत तसेच मोठ्या पुलांची दुरुस्ती, गावे बारमाही रस्त्यानेजोडण्यासाठी मुरमी रस्त्याचे खडीकरण करणे, गावे बारमाही रस्त्यानेजोडण्यासाठी मोऱ्या व लहान रपट्यांची कामे, व लहान मोऱ्यांची सुधारणाइत्यादि स्वरुपाची कामे करण्यात येतात. डाउनलोड
17गट - ड :- अन्य व संकीर्णहा कार्यक्रम अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांच्या पूर्वसहमतीनंतर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांच्या स्तरावरमंजूर करण्यात येतो.यामध्ये रस्त्याची देखभाल व दूरुस्ती अंतर्गत गट अ,ब व क मध्येसमाविष्ट नसणाऱ्या प्रकारची कामे घेण्यात येतात. गट ड (अन्य व संकिर्ण)रस्ते दुरुस्ती व परिरक्षण कार्यकमा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूणनिधीच्या 5 टक्केकिंमतीचा गट ‘ड’ कार्यक्रम करण्यात यावा असे शासननिर्णयामध्ये नमुद आहे. डाउनलोड
18आरोग्य विभागाकडील कामेजिल्हावार्षिक योजने अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे व विस्तारीकरण तसेच कंपौंडवॉल, परिसर सुधारणा, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र दुरुस्तीची कामे हातीघेतली जातात. अंदाजपत्रके जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरीयांचेकडे प्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात. प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदा कार्यवाही करुन कामे केली जातात. डाउनलोड
ई-निविदा व दरपत्रके
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_72_2023_24०७/०३/२०२४ डाउनलोड
2ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_73_2023_24०७/०३/२०२४ डाउनलोड
3ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_74_2023_24०७/०३/२०२४ डाउनलोड
4काम वाटप समिती सभा, बांधकाम विभाग दि. ०६/०३/२०२४०५/०३/२०२४ डाउनलोड
5ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_71_2024२४/०२/२०२४ डाउनलोड
6ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_66_2024२२/०२/२०२४ डाउनलोड
7ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_67_2024२२/०२/२०२४ डाउनलोड
8ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_68_2024२२/०२/२०२४ डाउनलोड
9ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_69_2024२२/०२/२०२४ डाउनलोड
10ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_52_2023_24३०/०१/२०२४ डाउनलोड
11ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_59_2023_24३०/०१/२०२४ डाउनलोड
12ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_60_2023_24३०/०१/२०२४ डाउनलोड
13ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_61_2023_24३०/०१/२०२४ डाउनलोड
14ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_58_2023_24१९/०१/२०२४ डाउनलोड
15ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_58A_2023_24१९/०१/२०२४ डाउनलोड
16ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_53_2023_24०२/०१/२०२४ डाउनलोड
17ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_54_2023_24०२/०१/२०२४ डाउनलोड
18ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_55_2023_24०२/०१/२०२४ डाउनलोड
19ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_47_2023_24१८/१२/२०२३ डाउनलोड
20ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_48_2023_24१८/१२/२०२३ डाउनलोड
21ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_49_2023_24१८/१२/२०२३ डाउनलोड
22ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_40_2023_24_6th_Call१८/१२/२०२३ डाउनलोड
23ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_46_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३ डाउनलोड
24ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_50_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३ डाउनलोड
25ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_51_2023_24_2nd_Call१८/१२/२०२३ डाउनलोड
26ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_23०८/१२/२०२३ डाउनलोड
27ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_46०८/१२/२०२३ डाउनलोड
28ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_50०८/१२/२०२३ डाउनलोड
29ई-टेंडर नोटीस, बांधकाम विभाग - NIT_51०८/१२/२०२३ डाउनलोड
30काम वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक१५/०६/२०२३ डाउनलोड
31बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जळगांव अंतर्गत प्रसिध्द होणारी विकास कामे खालील दिलेल्या संकेतस्थळावरुन पहाता व सादर करता येवु शकतात http://mahatenders.gov.in- डाउनलोड
पदभरती व जाहिरात
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंक डाउनलोड
विभागाने निर्गमित केलेले आदेश
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
2जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली खाते प्रमुखांना देण्यात येणारे अधिकार आदेश१७/०५/२०१७ डाउनलोड
3वय ५० ते ५५ वयोगट तसेच ३० वर्ष सेवा पूर्ण२१/१२/२०२१ डाउनलोड
4वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचार्यांना १०,२०,३०, वर्ष सेवेनुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू१४/०२/२०२२ डाउनलोड
5३० वर्ष सेवा पूर्ण झाल्याने तिसऱ्या लाभाचा मंजूर आदेश०२/०८/२०२१ डाउनलोड
6सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दुसरा लाभ मंजूर आदेश१९/०४/२०२२ डाउनलोड
7सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनातर्गत शा.नि.दि. ०२ मार्च, २०१९१९/०४/२०२२ डाउनलोड
विभागाशी संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेश
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबीण्या बाबत 19.10.2011१९/१०/२०११ डाउनलोड
2ई-निविदाप्रणाली अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निविदा देकाराबाबत अवलंबवयाची कार्यपद्धती 23.09.2013२३/०९/२०१३ डाउनलोड
3ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत 25..03.2015२५/०३/२०१५ डाउनलोड
4महाराष्ट्र नागरीसेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नामावली व नवीन नियम 21.06.2021२१/०६/२०२१ डाउनलोड
सेवा ज्येष्ठता सूची
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकीअप्राप्त डाउनलोड
2कनिष्ठ अभियंता,शाखा अभियंता०८/०१/२०२४ डाउनलोड
3स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक०८/०१/२०२४ डाउनलोड
4मैलकामगार व (कामानुसार हुद्दा व हुद्द्यानुसार वेतन)अप्राप्त डाउनलोड
5कनिष्ठ अभियंता,शाखा अभियंता, सहाय्यक अभियंता दिव्यांग सेवाज्येष्ठता यादी०८/०१/२०२४ डाउनलोड
सर्वसाधारण बदल्या
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
2अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकीअप्राप्त डाउनलोड
3स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक०८/०५/२०२३ डाउनलोड
4कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता ०८/०५/२०२३ डाउनलोड
5मैलकामगारअप्राप्त डाउनलोड
न्यायलयीन प्रकरणे
अ.क्र. न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1उच्च न्यायालयीन प्रकरणे३०/०६/२०२२ डाउनलोड
2जिल्हा न्यायालयीन प्रकरणेकाम प्रगतीत डाउनलोड
3मा. विभागीय आयुक्त अपिलीय प्रकरणेकाम प्रगतीत डाउनलोड
4इतर न्यायालयीन प्रकरणे३०/०६/२०२२ डाउनलोड
विषय समिती-सभा, अहवाल व इतिवृत्त
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1बांधकाम समिती सभा इतिवृत्त१४/०३/२०२२२१/०३/२०२२ डाउनलोड
अर्जाचे नमुने व चेक लिस्ट
अ.क्र. शीर्षक अधिक माहिती
1पदवी / डिप्लोमा अभियंते यांचा कंत्राटदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज डाउनलोड
2खुल्या प्रवर्गात नोंदणी / नुतनीकरण / श्रेणी वाढ करणेसाठी आवश्यक कागदपत्रे डाउनलोड
3मजूर सह. संस्था. नुतानिकाराना साठी आवश्यक कागदपत्रे डाउनलोड
4सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे डाउनलोड
5अंतराचा दाखला- शासकीय कर्मचा-यांच्या जिल्हा परिषद स्तरावरील प्रशासकीय, विनंती बदलीसाठी अंतराचा दाखला म. कार्यकारी अभियंता जि.प. (बांधकाम) अंतराचा दाखला देतात. डाउनलोड
6खाणपट्टा दाखला- विविध विकास कामे करतांना प्रत्यक्ष बांधकामाचे साहित्य उपलब्ध होण्यासाठी खाणपट्टा व कामाचे ठिकाण व अंतर उपविभागीय अभियंता बांधकाम विभाग अंतराचा दाखला देतात. डाउनलोड
7बिनशेती प्रयोजनार्थ दाखला- शेतीचा, वाणिज्य अथवा रहिवाससाठी उपयोग करतांना बिनशेती दाखला ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग बांधकाम दाखला डाउनलोड
माहितीचा अधिकार
अ.क्र. जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे नाव जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे पदनाम, पत्ता दूरध्वनी ई-मेल अपील प्राधिकरी - नाव, पदनाम, पत्ता अधिक माहिती
1श्री. सतिश मन्सुलाल शिसोदे [शासकीय जनमाहिती अधिकारी]उपकार्यकारी अभियंता (प्रभारी), बांधकाम विभाग, तळमजला, जि.प.जळगांव.0257-2229633श्री. सुधिर गिरधर धिवरे, कार्यकारी अभियंता, जि.प. जळगांव डाउनलोड
2श्री.भरत छबील तायडे [सहाय्यक शासकीय जनमाहिती अधिकारी]कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, बांधकाम विभाग, तळमजला, जि.प.जळगांव0257-2229633श्री. सुधिर गिरधर धिवरे, कार्यकारी अभियंता, जि.प. जळगांव डाउनलोड
3श्री. सुधिर गिरधर धिवरे [अपिलीय अधिकारी]कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. जळगांव0257-2229633मा. आयुक्त , राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक [द्वितीय अपिलीय अधिकारी] डाउनलोड
ई-ऑफिस/ई-प्रशासन व महत्वाची संकेतस्थळे
अ.क्र. शीर्षक संकेतस्थळ
1Public Works Department, Government Of Maharashtra ,Indiahttps://pwd.maharashtra.gov.in http://mahapwd.gov.in
2Project Management Information System (Pmis), Public Works Department, Government Of Maharashtrahttps://ams.emahapwd.com/ams/login.do
3eProcurement System of Maharashtra [e-Tender]https://mahatenders.gov.in/
4Central Public Procurement Portal, Indiahttps://eprocure.gov.in/cppp/
5Department Of Registration And Stamps Government Of Maharashtrahttps://igrmaharashtra.gov.in/Home
6Government Of India Ministry Of Housing & Urban Affairs Central Public Works Departmenthttps://cpwd.gov.in/default.aspx
उपक्रम, नाविन्यपूर्ण बाबी, यशोगाथा व पुरस्कार
संपर्क
अ.क्र. संपर्क नाव अधिक माहिती
1उप कार्यकारी अभियंता डाउनलोड
2उप अभियंता डाउनलोड

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.