जिल्हा परिषद जळगाव

सेवा ज्येष्ठता सूची

कृषी विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1विस्तार अधिकारी[कृषी]०५/०१/२०२४डाउनलोड
2कृषी अधिकारी०५/०१/२०२४डाउनलोड
3कृषी विभाग दिव्याग जेष्ठता यादी २०२२२३/०९/२०२२डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1दिव्यांग जेष्ठता सुची अंतिम२२/०५/२०२३डाउनलोड
2सहा.पशुधन विकास अधिकारी०१/०१/२०२२डाउनलोड
3पशुधन पर्यवेक्षक०१/०१/२०२२डाउनलोड
4व्रणोपचारक०१/०१/२०२२डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट-क व गट ड०७/०६/२०२३डाउनलोड
2सहाय्यक प्रशासन अधिकारी०३/०१/२०२४डाउनलोड
3कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी०४/०१/२०२३डाउनलोड
4लघुलेखक०४/०१/२०२३डाउनलोड
5विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)०३/०१/२०२४डाउनलोड
6वरिष्ठ सहाय्यक०३/०१/२०२४डाउनलोड
7वरिष्ठ सहाय्यक [से.नि.]०३/०१/२०२४डाउनलोड
8कनिष्ठ सहाय्यक०३/०१/२०२४डाउनलोड
9वाहन चालककाम प्रगतीतडाउनलोड
10परिचर१६/०२/२०२२डाउनलोड
11कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २९/०४/२०२४डाउनलोड
12दिव्यांग अंतिम यादी 1-1-2024 पं.स. अंमळनेर आक्षेप२९/०४/२०२४डाउनलोड
13दिव्यांग अंतिम यादी 1-1-2024 पं.स. जामनेर आक्षेप२९/०४/२०२४डाउनलोड
14परिचर संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी ०३/०१/२०२३डाउनलोड
महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अंगणवाडी पर्यवेक्षिका१८/०१/२०२३डाउनलोड
अर्थ विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहाय्यक लेखाधिकारी१५/०३/२०२४डाउनलोड
2कनिष्ठ लेखाधिकारी१५/०३/२०२४डाउनलोड
3वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)१५/०३/२०२४डाउनलोड
4कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)१५/०३/२०२४डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक ०३/०१/२०२४डाउनलोड
2आरोग्य सेविका ०३/०१/२०२४डाउनलोड
3आरोग्य सेविका तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी [ अपंग ]०५/०१/२०२३डाउनलोड
4आरोग्य सहायिका ०२/०३/२०२३डाउनलोड
5आरोग्य पर्यवेक्षक०४/०१/२०२३डाउनलोड
6फार्मासिस्ट/कुष्ठरोग तंत्रज्ञ ई.०४/०१/२०२३डाउनलोड
7सफाई कामगार २१/०२/२०२३डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रेडेड मुख्याध्यापक(मराठी)०३/०१/२०२४डाउनलोड
2ग्रेडेड मुख्याध्यापक(उर्दू)०३/०१/२०२४डाउनलोड
3केंद्र प्रमुख(मराठी)०३/०१/२०२४डाउनलोड
4केंद्र प्रमुख(उर्दू)०३/०१/२०२४डाउनलोड
5विस्तार अधिकारी (शिक्षण)०३/०१/२०२४डाउनलोड
6विस्तार अधिकारी (शिक्षण)०३/०१/२०२४डाउनलोड
7प्राथमिक शिक्षक (मराठी)डाउनलोड
8प्राथमिक शिक्षक (उर्दू)डाउनलोड
9प्रा.शि., ग्रे.मु. ई. संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता सूची (मराठी माध्यम)-तात्पुरती ०१/०१/२०२३डाउनलोड
10प्रा.शि., ग्रे.मु. ई संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता सूची (उर्दू माध्यम)-तात्पुरती ०१/०१/२०२३डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकीअप्राप्तडाउनलोड
2कनिष्ठ अभियंता,शाखा अभियंता०८/०१/२०२४डाउनलोड
3स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक०८/०१/२०२४डाउनलोड
4मैलकामगार व (कामानुसार हुद्दा व हुद्द्यानुसार वेतन)अप्राप्तडाउनलोड
5कनिष्ठ अभियंता,शाखा अभियंता, सहाय्यक अभियंता दिव्यांग सेवाज्येष्ठता यादी०८/०१/२०२४डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रामसेवक२६/१०/२०२१डाउनलोड
2ग्रामविस्तार अधिकारीअप्राप्तडाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (पंचायत)अप्राप्तडाउनलोड
4ग्रामपंचायत कर्मचारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी०८/०५/२०२३डाउनलोड
5ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०१/२०२१डाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.