जिल्हा परिषद जळगाव

कार्यालयाचा पत्ता : मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय, नवीन  इमारत, जिल्हा परिषद, जळगांव
फोन नं. (कार्यालय) : (0257) 22223441
फोन नं. (निवास) : (0257) —
फॅक्स नं. : (0257) —
कायम पत्ता : गुलमोहर बंगला, काव्यरत्नावली चौक, महाबळ रोड, जळगांव
पुर्वीचे कार्यालय व हुद्या : सहा.जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी जिल्हा गडचिरोली
हल्लीचा हुद्या : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
शिक्षण : B.Tech.
जि.प.सेवेत रुजु दिनांक : 24 जुलै, 2023
शासकीय सेवेत रुजु दिनांक : 28 ऑगष्ट, 2019

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.