जिल्हा परिषद जळगाव

जिल्हा परिषद आदेश

कृषी विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1बायोगॅस तांत्रिक, प्रशासकिय मंजूरी आदेश२०/०४/२०२२डाउनलोड
2जिल्हा परिषदांकडील कृषी अधिकारी गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ)(राजपत्रित)या पदावर समावेशन. ११/०१/२०२१डाउनलोड
3जिल्हा परिषदांकडील कृषी अधिकारी गट-क (तांत्रिक) या पदाचे रुपांतरण करून राज्य शासना कडील कृषी विभागात कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) या पद्नामाचा नवीन संवर्ग करून या संवर्गास राजपत्रित दर्जा प्रदान करण्याबाबत ११/१०/२०१८डाउनलोड
4शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषगाने आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्या साठी विविध विभागातील महत्वाच्या सेवेशी निगडीत पदभरतीस मान्यता देणेबाबत १६/०५/२०१८डाउनलोड
5सन २०२१-२२ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत नवनिर्मित पंचायत समित्यानकरिता सुधारित आकृती बंधानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पडे मंजूर करण्या बाबत.२२/०७/२०२१डाउनलोड
6कृषी विभागाच्य जिल्हा परिषदेकडील पदंचा आढावा सुरक्षित आकृतीबंध ०९/०८/२०११डाउनलोड
7सन २०२१-२२ मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्या बाबत २०/०७/२०२१डाउनलोड
8नवनिर्मित पंचायत समित्यानकरिता सुधारित आकृती बंधानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पडे मंजूर करण्या बाबत.१४/१२/२०१०डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1शेळी/मेंढी गट वाटप बाबत व जिल्हा स्तरावरून राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्या बाबत२५/०५/२०२१डाउनलोड
2जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१०-११ अंतर्गत राबवायच्या योजनान बाबत (सर्वसाधारण योजना)वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम ३०/०८/२०१०डाउनलोड
3शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषांगाने आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी विविध विभागातील महत्वाच्या सेवेशी निगडीत पदभरतीस मान्यता देणेबाबत.१६/०५/२०१८डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1महारष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०२१ चा निकाल२८/११/२०२२डाउनलोड
2महारष्ट्र विकास सेवा (गट-अ) मधील पदांचा संवर्गनिहायत सुधारित आकृतीबंध ०४/०७/२०१६डाउनलोड
3प्रशासकीय विभाग व त्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन मंजूर पदांचा आढवा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबत १०/०२/२०१७डाउनलोड
4जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबांधतील पदांना दि.३०/०९/२०१७ पर्यंत मुदत वाढ देणे बाबत१८/०४/२०१७डाउनलोड
5सुधरी आकृतिबंध निश्चित करण्या साठी मार्गदर्शक सूचना२९/०६/२०१७डाउनलोड
6जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्येलागू करण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारी व कर्मचारी आकृतिबंधातील पदांना दि. 31/१२/२०१७ पर्यंत मुदत वाढ देण्या बाबत१३/१०/२०१७डाउनलोड
7जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्येलागू करण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारी व कर्मचारी आकृतिबंधातील पदांना दि. ०११०/२०१८ पर्यंत मुदत वाढ देण्या बाबत०६/१०/२०१८डाउनलोड
8जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्येलागू करण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारी व कर्मचारी आकृतिबंधातील पदांना दि. ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदत वाढ देण्या बाबत०८/०३/२०१९डाउनलोड
9जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्येलागू करण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारी व कर्मचारी आकृतिबंधातील पदांना दि. ०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत मुदत वाढ देण्या बाबत२४/१०/२०१९डाउनलोड
10महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावरील कार्यालयाच्या पदांचा संवर्ग बदलून सुधारित आकृतिबंध तयार करणे बाबत.२८/०६/२०११डाउनलोड
11पाणीपुरवठा व स्वचाता वभागाच्या आधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग उपविभागामधील पदांचा आढाव व सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याबाबत ०४/०३/२०११डाउनलोड
12जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबांधतील पदांना पर्यंत मुदत वाढ देणे बाबत१९/०४/२०२२डाउनलोड
13लेख व कोषागारे संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यायातील पदांच्या सुधारित आकृती बंधास मान्यता देण्या बाबतडाउनलोड
14ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या वेतन बाबत व आकृती बंधाबाबत शिफारशी करण्या साठी समिती गठीत करण्या बाबत०२/०८/२०१७डाउनलोड
15नवनिर्मित पंचायत समित्यांकरिता सुधारित आकृतीबंधानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पदे मंजूर करण्याबाबत १४/१२/२०१०डाउनलोड
16जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील सरळसेवा नियुक्ती वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचार्यांचे जिल्हापरिषदेच्या सूचित संवार्गतीत विद्यमान पदांवर हस्तांतरण .२१/१०/२०००डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत अनु.जाती/ अनु.जमाती दारिद्र्य रेषे खालील बाळंत महिलेला देण्यात येणाऱ्या बुडीत मजुरीत वाढ करणे बाबत १७/०२/२०१४डाउनलोड
2मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे व मानव विकासावर आधारित योजना राबविणे १९/०७/२०११डाउनलोड
3महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमामध्ये नवीन योजनांचा समावेश करण्या बाबत २४/०७/२०१३डाउनलोड
4पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या जलजन्य साथ रोगांच्या उद्रेका बाबत करावयाची उपाय योजना १०/०६/२००८डाउनलोड
5राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षांचे निकष व कार्यप्रणाली २९/०८/२०१२ डाउनलोड
6सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना दारिद्र्य रेषेखालील जोडप्यांना मुलगा नसतांना त्यांनी एक किव्वा दोन मुलींच्या जन्म नंतर कुटुंब नियोजन शास्र्क्रिया करून घेतल्यास त्यांच्या मुली/ मुलींकरता विशेष प्रोत्साहनात्मक योजना २४/०४/२००७ डाउनलोड
7सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण युजना ०१/०८/२०१७ पासून बंद झाले बाबत १६/०८/२०१७डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1जिप शिक्षक आंतर जिल्हा बदलीबाबत शासन निर्णय०७/०४/२०२१डाउनलोड
2जिप शिक्षक जिल्हांतर्गत बदलीबाबत शासन निर्णय०७/०४/२०२१डाउनलोड
3पदोन्नती नकार(परिणाम) बाबत शासन निर्णय 2016१२/०९/२०१६डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबीण्या बाबत 19.10.2011१९/१०/२०११डाउनलोड
2ई-निविदाप्रणाली अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निविदा देकाराबाबत अवलंबवयाची कार्यपद्धती 23.09.2013२३/०९/२०१३डाउनलोड
3ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत 25..03.2015२५/०३/२०१५डाउनलोड
4महाराष्ट्र नागरीसेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नामावली व नवीन नियम 21.06.2021२१/०६/२०२१डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1५०/५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी यांच्या बाबत पुनर्विलोकन आदेश.१०/०६/२०१९डाउनलोड
2ग्रामपंचायत कर्मचारी आकृतिबंध२१/०१/२०००डाउनलोड
3राहणीमान भत्ता सुधारणा 3 मार्च 2020०३/०३/२०२०डाउनलोड
4शासकीय कार्यालयात धार्मिक फोटो न लावणे०४/०१/२०१७डाउनलोड
5सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया शासन निर्णय१५/०५/२०१४डाउनलोड
614 जुलै 2015 ग्रामीण_विकास_विभाग_सूचना१४/०७/२०१५डाउनलोड
7महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015२१/०८/२०१५डाउनलोड
8महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना१२/०२/२०१९डाउनलोड
9महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना१३/०२/२०१९डाउनलोड
1014 वित्त आयोग निर्देशानुसार ग्रामविकास आराखडा०४/११/२०१५डाउनलोड
11"आमचं गाव, आमचा विकास" उपक्रमांतर्गत सन 2021-22 या वर्षाचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करणेबाबत२५/०९/२०२०डाउनलोड
12ग्रामीण क्षेत्रात इमारत बांधकाम परवानगी११/१२/२०१५डाउनलोड
13जिल्हा ग्राम विकास निधी आधिनियम०१/०४/१९६०डाउनलोड
14जैव विविधता व्यवस्थापन समिती०२/०५/२०१६डाउनलोड
15राष्ट्रपुरुष थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे ०२/०२/२००५डाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.