header image
 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
इतर अनुषंगिक
  कर्मचारी नोंदणीप्रपत्र  अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - जून २०२१ अखेर
    समाज कल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्ती पोर्टलची लिंक २०२२Android Application for Online File Tracking System using QR Code जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील अवघड क्षेत्रांची अंतिम यादी, शिक्षण विभाग अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी यांची माहिती  जिल्हा परिषद जळगाव यांचे संकेतस्थळ तयार करणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत फेब्रुवारी २०२२  प्राथमिक शिक्षकांचा अंशदायी पेन्शन योजनेचा खाते उतारा  भविष्य निर्वाह निधीचा खाते उतारा,सन २०२०-२१  १ ते १७ बाबींची माहिती=>  विभाग निहाय  पं.स. निहाय सेवापुस्तक ऑनलाइन करणेकामी मार्गदर्शक पुस्तिका
  
          
newnewnew
मुख्यपृष्ठ संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.