header image
 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
इतर अनुषंगिक
  कर्मचारी नोंदणीप्रपत्र  अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - जून २०२१ अखेर
    Android Application for Online File Tracking System using QR Code प्राथमिक शिक्षकांचा अंशदायी पेन्शन योजनेचा खाते उतारा  भविष्य निर्वाह निधीचा खाते उतारा,सन २०१९-२०  १ ते १७ बाबींची माहिती=>  विभाग निहाय  पं.स. निहाय सेवापुस्तक ऑनलाइन करणेकामी मार्गदर्शक पुस्तिका
  
          
newnewnew अनुकंपा भरती- नियुक्ती आदेश डिसेंबर-२०२१ => गट ड मधून गट क मध्ये नियुक्ती कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व., लेखा) वरीष्ठ सहाय्यक (लेखा) ग्रामसेवक परिचर आरोग्य सेवक-पु. औषधनिर्माण अधि. कनि. अभियंता , स्थाप. अभि. सहाय्यक वाहने व हातपंपाचे निरुपयोगी साहित्याचा ई-लिलाव जानेवारी-२०२२
मुख्यपृष्ठ संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.